Razvoj medicine tokom vekova

Današnja veoma dinamièna medicina, koja je veæ reagovala na jedno pitanje koje je postavio svijet prirode, nekada je bila samo intuitivna aktivnost zasnovana na narodnom razmišljanju i èarobnjaštvu. Priprema pulpe iz pauèine, koja je koštala hleb, trebala je donijeti olakšanje bolestima koji su bili oèigledni prije nekoliko stotina godina. Èesti rituali su slali šamani, ili bake, koje su leèile bilje. Razmislite o tome & nbsp; & nbsp; meðutim, & nbsp; možete ili ne placebo efekat, a zatim radite na ljudima koji odrastaju u drugim vremenima.

Efekat koji smo podvrgnuti tokom èitavog perioda i bez kojeg stvarno stvarno medicina nije mogla izdržati.Posebno važan ureðaj koji je dopustio da rasprši sumnje u ono što klimatski sistem zaista èini èudnim, postao je mikroskop. Dugogodišnji život i napori kao najiskreniji, najefikasniji i najprecizniji naèin rada aparata koji je mikroskop doveo nas do dobrog slaganja s biologijom da vidimo i mikroorganizam koji postoji na dokazu virusa ili bakterije koja leži u svom zdravlju, a ponekad i životu. Sa mikroskopom možemo videti èak i èestice velièine neverovatno mikroskopske velièine nano-a. Zatim, više nego što zaslužujemo nanotehnologiju, što je ogromna cijena u jednoj konstrukciji vrlo preciznih mikroskopa nove generacije, što nam je omoguæilo da pronaðemo nove opasnosti koje ugrožavaju našu akciju.Neverovatna preciznost ureðaja, koji je mikroskop, uèinila nas je sposobnim da tražimo više lekova za sve više i više bolesti koje pogaðaju naše roðake, prijatelje i, štaviše, same nas. Širok spektar lijekova i nove specifiènosti koje su odabrali na domaæem farmaceutskom tržištu omoguæile su posljednje, koje nije predmet nepoznavanja mikrobiologije, i njeno postojanje i njegovo jedinstveno, specifièno ponašanje za odreðeni lijek. Problem je i cena koju moramo platiti za tretman. Lepa i kontinuirana terapija ne dozvoljava oporavak, uprkos moguænostima koje farmaceutska industrija stvara pred nama. Uvek treba biti veoma nadu i tvrditi da æemo se jednog dana osloboditi svega zla koje nam daje svet, da æe farmaceutska industrija napraviti zaista neverovatno otkriæe i spasiti svet od kuge koja je bolest. Bolest koja sada uništava èitave grupe i menja živote od zore vremena.