Upravljanje malim preduzeaeima

Upravljanje veæim i lakšim preduzeæima vjerovatno æe živjeti mnogo blaže i efikasnije zahvaljujuæi podršci Comarch ERP Optima programa. Ovaj sa nekoliko modula i širokim integrisanim programom je uèinjen sa istraživanjima o upotrebi u svim oblastima. Navedeni aplikacijski moduli namijenjeni su fakturiranju, raèunovodstvu, upravljanju, operacijama vezanim za skladište ili arhiviranju informacija. Ovo je uobièajena alatka koja se može koristiti u punim kompanijama sa razlièitim poslovnim profilima.

Online optima program, zahvaljujuæi minimalno proširenom modulu koji podržava sve oblike raèunovodstva, obièno se koristi kao znaèajan sistem kontrole u raèunovodstvenim preduzeæima. Navedeni moduli Optima raèunovodstvenog softvera imaju vrlo raznovrsnu primjenu. Aplikacija Optima Kadry tudziez P³ace omoguæava svakoj osobi da obavlja dobre HR i platne usluge. Zahvaljujuæi redovnim ažuriranjima, program provodi angažman u skladu sa zakonskim normama. Raèunovodstveni program koji se prodaje kao dio Comarch Optima oslobaða poduzetnike od obaveze stalnog praæenja novouvedenih zakonskih propisa.

Comarch program je i dalje opremljen rešenjem iMed24, što omoguæava rad svih medicinskih ustanova. Upotreba ovog alata poveæava nivo ponuðenih zdravstvenih usluga, a takoðe - sa poslovne taèke gledišta - na bolje organizovane aktivnosti medicinskih kompanija i sve vrijednosti koje s njima saraðuju.

Pozivamo sve koji su zainteresovani da se približe grupi zadovoljnih korisnika ERP Optima programa da se upoznaju sa moguænošæu Comarch Optima. Pre nego što poène sa donošenjem odluke, proverite i zahteve za program Comarch Optima, koji uslovljavaju njegov odreðeni rad.

Izdavanje svake vrste dokumenata za fakturisanje je veoma glatko i dobro organizovano zahvaljujuæi softveru za fakturisanje. Modul Comarch ERP Optima za fakture je znatno intuitivan i lak za upotrebu.